Vindkraftsnurra i vinterlandskap

Om vindkraft

Vindkraften expanderar stort. Den växer över hela världen, inte minst i Sverige. Över 100 miljarder kronor, så mycket investeras i vindkraft i Sverige från 2017 till 2023. Av dessa 100 miljarder beräknas 15 miljarder investeras i Jämtland Härjedalen.

I förhållande till resten av Europa har Sverige, tillsammans med Norge, de absolut bästa vindlägena. Här blåser starka och jämna vindar, vilket efterfrågas när vindkraft ska byggas. I Jämtland Härjedalen har vi dessutom stora områden som inte är befolkade eller har byggnader vilket gör vårt område ännu mer intressant. Jämtland Härjedalen är ungefär lika stort som Danmark till ytan och där finns idag lika många landburna vindkraftverk som i hela Sverige. Vi har garanterat plats för fler!

Ändå är det inte mängden vindkraftverk som är det viktiga, utan effekten de kan ge. Idag finns ungefär 4500 vindkraftverk i Sverige. Enlig bedömning från Svensk Vindenergi kommer vi inte ha fler än runt 4000-5000 verk år 2040. Vindkraftverken i de parker i Jämtland Härjedalen som planeras att vara i drift 2021/2022 ger dubbelt så stor effekt som de kraftverk som togs i drift 2019 .. Med större och effektivare vindkraftverk sjunker kostnaden för den el som produceras. Idag är el från ny vindkraft det energislag i Sverige som är billigast att producera, helt utan subventioner. Runt 30 öre per kilowattimme.

Vår största vindkraftspark ligger i Munkflohöjden/Åskälen med över 100 vindkraftverk. Under 2021 har vi ytterligare fyra större parker på väg in i drift. Skaftåsen, Raftsjöhöjden, Åndberg och Håcksjön som har mellan 11 och 53 verk per park men där en majoritet av parkerna har effektivare verk vilket ger än hög produktion.

För den elintensiva industrin är det viktigt att hitta områden där vindkraften växer och tar plats. Här ser vi de förnybara energikällorna som en helhet, bland annat är Jämtland Härjedalen först i landet med att lansera en strategi – Färdplan för Grön Vätgas.

Sammanfattning från rapporten ger en positiv blid av en fortsatt utveckling i regionen.

Med bra vindlägen, tydlig politisk viljeinriktning och kostnadseffektiv elproduktion är Jämtland Härjedalens vindkraftssatsning långsiktig och hållbar.