Om vattenkraft

Nästan en tredjedel av all vattenkraft som produceras i Sverige kommer från Jämtland. Just i dag, när den här artikeln skrivs, förbrukade Sverige 10.721 Megawatt el från vattenkraft och i Jämtland producerade vi samma dag 2.904 Megawatt.

Vattenkraften är för oss i the Power Region en naturlig del av vår vardag och här är förutsättningarna för vattenkraft mycket goda.

Med kalla vintrar, mycket snö och stora fjällområden har vi stor tillgång till vatten. I fjällområdena bildas naturliga magasin av snö och vi har under många år byggt magasin i anslutning till vattenkraftverk. Vi utvinner kraft ur vattnet, men leder också det vidare så att vattnet kan återanvändas vid andra stationer på sin väg till kusten.

Vattenkraftens stora fördel är att vi återanvänder nederbörd flera gånger. Dessutom är vattenkraften en del i ett cirkulerande system där vatten avdunstar, blir vattenånga som så småningom kommer tillbaka i form av regn eller snö. Och vi har ingen förvaringsproblematik eftersom vi kan skapa el av vattenkraften precis när vi behöver den. Här pratar vi 100 procent förnybart – flera gånger om.

Idag byggs inga nya vattenkraftverk, däremot förbättras hela tiden äldre anläggningar. Moderna material och nya databeräkningar gör att ett vattenkraftverk kan få en bättre verkningsgrad när det rustas upp. Med högre verkningsgrad räcker vattnet både till att producera mer el, och till att ta hänsyn till naturvärden i kraftverkets anslutning. Till exempel används en del av vattnet i Billstaån till att leda vandrande fisk på sidan om kraftverket samtidigt som el vinns ur själva stationen.

För den elintensiva industrin är vattenkraften en källa som är lätt att prognostisera. Energin kommer från flera håll och är inte beroende av en enda stor anläggning. Säkra matningar gör att skulle ett vattenkraftverk slås ut så påverkas inte industrin alls. I Midskog där vi erbjuder en stor site finns Sveriges största utomhusställverk, när det gäller antalet ledningar. Även om någon ledning slås ut så skulle ändå fortsätta komma el till våra kunder i regionen.  Vi har alltid el. I södra Sverige finns ett underskott men i norra Sverige har vi ett överskott på el på årsbasis. Det innebär att elförsörjningen här är mycket tillförlitlig och dessutom billigare än i södra Sverige.

På Jämtkraft forskar de en hel del för att förbättra elkvaliteten för de elintensiva industrierna. Säkrare och billigare el är målet. Bland annat stabiliseras elnätets frekvens av vattenkraftverken som byggs om till hybridkraftverk med batterier för att bättre hantera små och snabba öppningar och stängningar av turbinerna. Behovet har uppstått när andelen vindkraft i elnätet ökat och styr behovet av frekvenshållningstjänst till 50 Hertz. Nästa steg blir att komplettera batterierna med bränsleceller som drivs av grön vätgas, det ger längre livslängd på batterierna att kombinera dessa tekniker. Ett miljöarbete som pågår just nu och som även stabiliserar vattennivåerna, som annars höjs och sänks snabbt och därmed påverkar miljön kring magasin och utlopp.