Viktoria Winberg

Så påverkas regionen av nya, elintensiva etableringar

Jämtlands län upplever just nu ett stort intresse från elintensiva företagsetableringar. På flera orter i norra Sverige har etableringar redan skett, med följd att nya arbetstillfällen skapats. The Power Region arbetar för att detta ska ske även i vår region.
– Flera nya undersökningar visar att etableringarna ger både långvariga arbetstillfällen och ökad attraktivitet för regionen, säger Viktoria Winberg, projektledare för The Power region.

Både Västernorrland och Norrbottens regioner har nyligen tagit fram studier som undersöker effekten av nya industrier som till exempel Facebooks serverhallar och Northvolts batterifabriker. Norrbotten har redan tunga etableringar, medan Västernorrland undersöker möjliga effekter av elintensiv industri. Och båda rapporterna konstaterar ungefär samma sak – i likhet med traditionell industri så ger även de nya techverksamheterna positiva effekter på såväl arbetsmarknad som platsattraktivitet.

Regionerna får nya jobb vilket skapar inflyttning, som i sin tur ökar skatteintäkterna. Det i sin tur ökar förutsättningarna för att förbättra infrastruktur, skola, vård och omsorg.

– Utifrån de studier som nyligen gjorts i Sverige kan vi också dra slutsatsen att innovationskraften i länet kan stärkas, bland annat genom att en etablering attraherar ny kompetens till regionen. Detta är positivt inte minst för forskning och utveckling inom universitetsklustret i mellannorrland (Mittuniversitetet), säger Viktoria Winberg.

Arbetstillfällen är dock den primära effekten av en ny etablering – dels krävs arbetskraft för att bygga anläggningen, men också för att driva den. I och med att nya företag regelbundet vistas i regionen, och därmed behöver service som kost och logi, skapas också kringeffekter och indirekta arbetstillfällen.

– Som exempel kan nämnas en undersökning från Sweco, gjord på uppdrag av Tillväxtverket, där effekterna av Facebooks etablering i Luleå undersöks. Här konstateras att den samlade effekten av Facebooks etablering i Luleå, bara under byggnationsfasen beräknas vara nära 4 700 årsarbeten, säger Viktoria Winberg.

Anläggningens drift sysselsätter för närvarande både direkt och indirekt nära 400 årsarbeten varav knappt 250 är bosatta i regionen.

– Bedömningen är alltså att Facebooks etablering har haft betydande positiva ekonomiska effekter såväl regionalt som nationellt. Vi vet också att varumärket Luleå stad fått positiva effekter – liksom Luleås tekniska universitet, säger Viktoria Winberg.

Eftersom vi har ett stort elöverskott i vårt elområde står Jämtlands län starkt rustade för att möta den ökande elektrifieringen som sker samhället, även när det gäller nya industrietableringar av olika slag. För närvarande finns det inget som pekar på att den förnybara elen inte ska räcka till den förbrukning som sker i vårt elområde.

– The Power Region kan erbjuda ett uttag om 500 MW till nya etableringar, och diskussioner pågår med ett flertal aktiva intressenter. Precis som i alla affärsförhandlingar av det här slaget dröjer det dock innan planerna kan konkretiseras och offentliggöras.

 

– När en intressent letar efter lämpliga siter, det vill säga platser att bygga på, så tittar de ofta på flera olika ställen parallellt. För intressenten är det viktigt att undvika ryktesspridning och spekulationer tills en affär är klar. Det blir en balansgång mellan offentlighetsprincipen, svensk transparens och sedvanlig affärssekretess.

– Vi jobbar just nu stenhårt för att säkerställa den första stora etableringen, säger Viktoria Winberg.